watvseminar.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sự di truyền của ty thể

FacebookTwitterEmailLineMessage
ABOUT THE SPEAKER
Elias Caicedo
Giám đốc Ban Quản lý & Giám sát Vệ sinh, Bộ sức khỏe ở Esmeraldas Bác sĩ nội khoa
Ecuador

Thông qua ty thể, là tế bào chỉ được truyền lại thông qua mẹ, chúng ta trải nghiệm sự biến đổi di truyền. Tuy nhiên, sự biến đổi di truyền là giải pháp để chữa bệnh tật chứ không phải là bệnh tật. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể phát hiện giải pháp về sự sống đời đời thông qua Mẹ, Đấng ban sự sống.

Tôi xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlôhim, vì Ngài cho phép tôi diễn thuyết về sự di truyền của ty thể.

Thông qua chủ đề này tôi sẽ giải thích rõ về sự rằng “Chúng ta có thể phát hiện và giải quyết bệnh tật thông qua sự biến đổi của di truyền” và “Người mẹ đóng vai trò và nhiệm vụ quan trọng đến dường nào trong sự sống.”

Ty thể

Trước tiên, hãy dò xem định nghĩa của mấy từ vựng.

Gen

Gen là đơn vị lưu thông tin về di truyền, và là đoạn ADN bao gồm thông tin về chức năng tế bào của sinh vật. Nó có yếu tố cho biết bắt đầu và kết thúc của thông tin, và thông tin ấy quyết định hình thành protein mà cấu thành sinh vật.

Nhiễm sắc thể

Nhiễm sắc thể là cơ quan nhỏ nhất với hình que gậy, cấu thành sợi nhiễm sắc (chromatin) của nhân tế bào trong khi nguyên phân và giảm phân được tiến hành.

Ty thể

Ty thể là bào quan cung cấp hầu như mọi năng lượng thiết cần cho tế bào hoạt động và hô hấp.

Bộ gen ty thể

Bộ gen ty thể này cũng được gọi là ADN ty thể, như các quý vị đang thấy được viết tắt bằng tiếng Anh là mtDNA hoặc MDNA. Vậy thì bộ gen ty thể là gì? Bộ gen ty thể là chất di truyền của ty thể, là cơ quan tạo ra năng lượng cho tế bào. Hơn nữa, ADN ty thể được tạo ra một cách tự động khi tế bào nhân chuẩn được phân chia.

Gen
Nhiễm sắc thể
Ty thể
Bộ gen ty thể

Bí mật của sự di truyền của ty thể

Hầu hết mọi chất gen nằm ở nhiễm sắc thể trong nhân tế bào. Ty thể cũng có một ít ADN riêng mà được gọi là ADN ty thể độc đáo. Sự biến đổi của chất di truyền ty thể được di truyền với một quy tắc đặc thù, và trở nên nguyên nhân gây ra một số bệnh tật. Nhưng sự biến đối này gần như là giải pháp để giải quyết bệnh tật, chứ không phải là nguyên nhân của bệnh tật.

Khi tinh trùng gặp noãn và được thụ tinh, duy chỉ đầu tinh trùng được đi vào, còn đuôi và ty thể của nó bị phá hủy. Duy chỉ ty thể ở trong noãn mà được di truyền từ mẹ có thể làm nên và quyết định hợp tử. Với một quy tắc đặc thù, ty thể chỉ được di truyền từ mẹ.

Sự di truyền ty thể từ mẹ đã trở nên bậc thang cho các nhà khoa học có thể phát hiện ra “326 hội chứng và bệnh tật”, và “kiểu hình đặc thù liên quan tới đột biến gen ty thể”.

ADN ty thể của loài người có đặc tính duy nhất rất thích hợp trong nghiên cứu tiến hóa Micrô. ADN này tồn tại trong xương của con người, nên dầu đã bị tử vong cách đây rất lâu thì vẫn có thể lấy được bộ gen của một người. Ví dụ, ở phía Bắc Chile, đã có lần khai quật. Khảo cổ học và nhân loại học đã nghiên cứu về xác ướp v.v… mà thông qua nghiên cứu ADN ty thể này, họ có thể phân biệt được nguồn gốc của người cổ đại phía Bắc Chile, hơn thế, họ còn có thể phân biệt được kể cả nguồn gốc của những người Chile và người Puerto Rico hiện đại nữa.

Bài thuyết trình này không phải để giải thích cho các quý vị về diễn thuyết di truyền học đâu. Vì thế nên tôi đã cho biết giản lược như thế này thôi.

Lời hứa của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời

Kinh Thánh cho chúng ta biết về sự thật quan trọng hết sức, là về lời hứa của sự sống đời đời.

Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.
I Giăng 2:25

Chúng ta đã nhận lời hứa của sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời.

Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa.
Galati 4:28

Khoa học đang nghiên cứu phương pháp nhận sự sống, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho chúng ta. Vậy thì, tôi muốn hỏi cả nhân loại câu hỏi như sau. “Ai sẽ ban sự sống đời đời cho chúng ta vào ngày sau rốt?”

Chính là Thánh Linh và Vợ Mới ban cho chúng ta.

Thánh Linh và Vợ Mới ban nước sự sống

Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến!… Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
Khải Huyền 22:17

Trong Khải Huyền 22:17 chép rằng “Thánh Linh và Vợ Mới cùng nói: Hãy đến!” và “Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Thánh Linh và Vợ Mới vẫn đang kêu gọi chúng ta để ban sự sống đời đời cho nhân sinh nhân loại. Để nhận sự sống đời đời, chúng ta phải đến cùng Thánh Linh và Vợ Mới. Mọi Cơ Đốc nhân thông thường biết rằng Thánh Linh là Đức Chúa Trời Cha. Vậy thì Thánh Linh và Vợ Mới cùng ban sự sống cho chúng ta, mà chúng ta là ai đây? Chính là các con của lời hứa.

Vợ Mới – Mẹ Giêrusalem trên trời chúng ta

Vậy thì vào ngày sau rốt, Vợ Mới ban nước sự sống cho chúng ta, các con của lời hứa, là ai? Trong Khải Huyền 21:9, một thiên sứ bảo rằng sẽ cho thấy Vợ Mới, tức là Vợ của Chiên Con.

cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con… và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.
Khải Huyền 21:9

Người vợ mới cưới là vợ Chiên Con = Thành thánh Giêrusalem

Tại đây cho thấy Cô Dâu là Giêrusalem trên trời. Tuy nhiên, Giêrusalem trên trời này không chỉ ra Giêrusalem phần xác ở Trung Đông. Đó chính là Giêrusalem phần linh hồn. Tại vì sứ đồ Phaolô cũng nói rằng “Dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” Vậy thì Vợ Mới chính là ai đây? Được chép trong Galati 4:26 rằng “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao (trời) là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.
Galati 4:26

Giêrusalem = Mẹ chúng ta
Vợ Mới = Mẹ ban nước sự sống

Giêrusalem trên trời là Vợ Mới của Thánh Linh, và là Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta. Cho nên, chúng ta phải đến cùng Vợ Mới, Đấng đang kêu gọi chúng ta để ban cho nước sự sống cách nhưng không.

Đức Chúa Trời Mẹ – Nguồn của sự sống

Trong sách Rôma, được ghi chép rõ ràng rằng Ađam là hình bóng của Đấng phải đến.

Ađam, là người làm hình bóng của Ðấng phải đến.
Rôma 5:14

Ađam = Đấng Christ

Được chép rằng Ađam là hình bóng của Đấng phải đến, thế thì Đấng phải đến là ai đây? Kinh Thánh gọi Ngài chính là Đấng Christ. Nếu Ađam biểu tượng cho Đấng Christ thì vợ người – Êva thì sao?

Ađam gọi vợ là Êva (sự sống), vì là mẹ của cả loài người.
Sáng Thế Ký 3:20

Xem chú thích thì hầu như mọi Kinh Thánh cho biết rằng Êva có nghĩa là sự sống. Lý do Sáng Thế Ký 3:20 chép rằng Êva được gọi là mẹ của cả loài người, chính là vì Êva là bản thân sự sống. Ađam là hình bóng của Đức Chúa Trời Cha, còn Êva là hình bóng của Đức Chúa Trời Mẹ.

Ađam = Đức Chúa Trời Cha
Êva = Đức Chúa Trời Mẹ

Đức Chúa Trời Mẹ – Thật thể của ty thể Êva

Ngày nay, vô số nhà khoa học gọi gen được truyền lại từ mẹ là ty thể Êva. Sứ đồ Phaolô đã chép rằng mọi chế độ dưới đất là hình và bóng của chế độ trên trời, thực thể phần linh hồn của ty thể Êva mà ban sự sống cho chúng ta, thực ra là Đức Chúa Trời Mẹ, là Nguồn của sự sống, và là Đấng ban sự sống đời đời cho chúng ta.

Bởi thế, cho đến tận ngày nay, rất nhiều nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để biết sự mầu nhiệm của sự sống bằng cách tìm “ty thể Êva”, là tên gọi chung mà có thể đoán đặc tính của nhân loại thời kỳ đầu thông qua việc dò tìm ngược lên thế hệ của gen ty thể này. Họ vẫn đang nghiên cứu rằng ty thể Êva đã tồn tại ở nước nào, và đang nỗ lực để chứng minh điều này tại vô số địa phương.

Tuy nhiên, chúng ta không cần bị trói buộc bởi ty thể nằm ở trong tế bào mà có thể được coi là hình bóng. Bởi vì chúng ta đã gặp Đức Chúa Trời Mẹ, là nguồn và là thực thể của sự sống phần linh hồn. Tôi gọi Ngài (Êva phần linh hồn) là Sự Sống. Xin cảm ơn.

FacebookTwitterEmailLineMessage