watvseminar.org is provided in English. Would you like to change to English?

WATV Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế - Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

Vai trò và sự tồn tại thiết yếu của Đức Chúa Trời
Mẹ Mà Kinh Thánh và khoa học làm chứng

Bí ẩn của Kinh Thánh mà các học giả Kinh Thánh chưa lý giải được suốt hàng ngàn năm!
Thông qua Hội thảo Kinh Thánh, chìa khóa của sự bí ẩn ấy đã được làm sáng tỏ là “Đức Chúa Trời Mẹ”.
Để đạt được sự cứu rỗi của linh hồn, chúng ta nhất định phải tìm kiếm Đức Chúa Trời Mẹ đã được làm chứng trong Kinh Thánh.”