watvseminar.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tính tất yếu của sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ từ tầm nhìn của lịch sử học

FacebookTwitterEmailLineKakaoMessage
ABOUT THE SPEAKER
Carlos Gutierrez
Giáo sư Lịch sử học Đại học quốc lập Sanches Carrion ở Lima, Peru
Peru

Nhiều văn minh trên thế giới tin rằng khởi nguyên của thiên nhiên và sự sống là ở nơi mẹ, coi mẹ thành thần nữ và hầu việc. Theo kết quả nghiên cứu về mặt lịch sử và xã hội thì thấy được rằng họ đã kiếm tìm ổn định tâm lý ở nơi mẹ. Từ khi sinh ra, hết thảy chúng ta có cảm xúc bẩm sinh tìm kiếm mẹ. Hơn nữa, chúng ta thiết cần dinh dưỡng về mặt tinh thần và xác thịt từ mẹ.

AVăn minh cổ đại tín ngưỡng vào “mẹ”

Lịch sử chính là khoa học. Khoa học là tập hợp thể của tri thức được kết hợp bằng trật tự, tầng lớp hóa và hệ thống hóa. Thông qua các tri thức này, chúng ta có thể chứng minh khoa học. Xem xét lịch sử đã qua, thì chúng ta có thể thấy được rằng nhiều văn minh cổ đại cho đến nay đã có tín ngưỡng mãnh liệt đối với mẹ.

Từ lâu, văn minh cổ đại coi rằng “mẹ” là nguyên lý sự sống và sáng tạo, là Đấng ban sự sống cho sinh vật, và là sự dồi dào của sự sống và nguồn của sự sống. Chính vì thế, nhiều văn minh thế giới như Canhđê – Assyria, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã đều tin rằng khởi nguyên của thiên nhiên và sự sống là ở nơi mẹ.

Lấy ví dụ về văn minh Inca ở Nam Mỹ, thì dân Inca đã thờ lạy nữ thần Pachamama, được gọi là Mamapacha hoặc Pachamama, tên có nghĩa là mẹ trái đất. Họ tin rằng nữ thần đó là nguồn của sự sống. Vậy thì vì sao họ đã làm nên mẹ và thờ lạy? Họ đã muốn nhận cái gì thông qua mẹ?

Vì sao loài người thiết cần mẹ?

Theo kết quả nghiên cứu về mặt lịch sử và xã hội thì thấy được rằng họ đã kiếm tìm ổn định tâm lý. Ổn định linh hồn đem lại ổn định tâm lý; ổn định tâm lý đem lại ổn định phần xác. Sự này gây ảnh hưởng tới phát triển xã hội và đồng thời nối tới phát triển chính trị và phát triển kinh tế nữa.

Ổn định về tinh thần, tâm lý, phần xác đóng góp nhiều cho phát triển xã hội. Một cách thực chất, mọi điều này ra từ mẹ. Tâm lý học xác minh rằng mẹ là sự tồn tại thiết cần đối với nhân sinh nhân loại theo bản năng.

Nghĩa là từ khi sinh ra, hết thảy chúng ta có cảm xúc bẩm sinh tìm kiếm mẹ. Và chúng ta có bản năng muốn ở trong tình yêu và bảo hộ của mẹ. Hơn nữa, chúng ta thiết cần dinh dưỡng về mặt tinh thần và xác thịt từ mẹ.

Như tôi đã nói, nhiều văn minh trong quá khứ đã làm nên và thờ lạy hình tượng nữ thỏa mãn điều kiện của mẹ, và coi thánh là thần nữ để nhận sự ổn định tâm lý và thể xác.

Mari của Thiên Chúa giáo không phải là Đức Chúa Trời Mẹ

Thiên Chúa giáo là nhà thờ lợi dụng tâm lý này và tạo ra nữ thần. Họ dựng hình tượng nữ đồng trinh Mari mà chẳng thể cử động và làm cho mọi người thờ lạy trước đó. Xét theo quan điểm của Kinh Thánh thì Mari chỉ là một trong những người mà Đức Chúa Trời chọn để làm hoàn thành công việc cứu chuộc. Song, Thiên Chúa giáo thăng cấp Mari chẳng qua chỉ là một vật thọ tạo thành đối tượng nhờ cậy vào, như thần thánh.

Họ cho rằng ở nơi Mari, họ có thể tìm được tình yêu, ổn định tinh thần, hòa bình, lương thực phần hồn, nhân từ, là những gì loài người thiết cần theo bản năng. Hơn thế nữa, họ nghĩ rằng Mari là sự tồn tại cao nhất trên đất này, và đến nỗi nghĩ rằng Mari ở trên vị trí cao hơn Đức Chúa Trời ở trên trời.

Mari là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Vật thọ tạo không thể cao hơn Đấng Sáng Tạo. Đối với những người tin tưởng khoa học cũng vậy, điều này không logíc. Vì thế, nhiều nhà khoa học không chấp nhận Mari là Đức Chúa Trời Mẹ. Mari chỉ là người làm hoàn thành công việc mà Đức Chúa Trời giao cho theo lời tiên tri, chứ không phải là Đức Chúa Trời Mẹ.

Không có việc nào xảy ra ngẫu nhiên cả. Nếu không phải là ngẫu nhiên thì nguyên nhân sanh ra những người coi Mari như thần thánh và suy tôn làm Đức Chúa Trời là gì? Đối với nguyên nhân, thì có nguồn bắt đầu nguyên nhân cùng khởi nguyên và thời điểm phát sinh. Tôi xin hỏi một câu để trả lời giải đáp. Quả thật, có Mẹ phần linh hồn chăng?

Đức Chúa Trời Mẹ từ tầm nhìn của khoa học

Trước tiên, hãy tìm hiểu theo quan điểm logíc của khoa học. Nhiều nhà khoa học nói rằng nếu có cha, thì nhất thiết có mẹ. Tại vì nếu không có con thì không được gọi là cha và nếu có con thì có mẹ. Đây là logíc đương nhiên. Vì thế những nhà khoa học theo logíc đều nói rằng “Nếu có cha thì nhất thiết có mẹ.”

Và khi xem thiên nhiên mà các nhà khoa học giải thích thì cũng có thể thấy rằng mọi sinh vật có mẹ. Kể cả loài người, kể cả loài cá, kể cả loài chim, kể cả thực vật đều nhận sự sống thông qua mẹ. Dầu là nhà khoa học nhiều nghi ngờ thì cũng không phủ nhận tế bào mầm sinh dục đực và cái.

Không chỉ thân thể, sinh lý mà còn tâm lý của đàn ông và đàn bà khác nhau rõ ràng. Khoa học thần kinh cho thấy rõ rằng giữa đàn ông và đàn bà có sự khác biệt lớn.

Ví dụ, nếu xem não của con người thì não trái và não phải của đàn bà ở gần nhau nhưng ngược lại, não trái và não phải của đàn ông được tách ra xa hơn. Vì thế thể chai liên kết não trái và não phải của đàn bà có tính lưu động lớn hơn. Sau khi đọc sách, không nói rõ được cốt lõi bằng đàn ông nhưng đàn bà miêu tả chi tiết tốt hơn. Nêu ra kết luận thì giữa đàn ông và đàn bà, đàn bà có thể học tập nhanh hơn.

Some scientists even say that more females will survive than males when human beings face the doomsday. This is not a random result. This is a part of something that was preordained.

Một số nhà khoa học cho rằng nếu gặp phải nguy hiểm đối mặt với trạng thái loài người bị tuyệt chủng thì năng lực sinh tồn của đàn bà cao hơn nhiều so với đàn ông. Những điều này không đơn thuần là ngẫu nhiên. Chắc chắn là một phần nội dung đã định sẵn.

Đức Chúa Trời Mẹ từ tầm nhìn của Kinh Thánh

Xem Sáng Thế Ký 1:26-27 thì có biểu hiện mà Đức Chúa Trời phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người.”

Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta…
Sáng Thế Ký 1:26

Đức Chúa Trời luôn xưng Ngài là số nhiều chứ không phải là số ít “Ta”. Thông qua lời này, chúng ta có thể biết được rằng chắc chắn có Đức Chúa Trời Mẹ. Trong Khải Huyền 22:17, Đấng ban cho nước sự sống được ghi chép thành hai Đấng, là Đức Chúa Trời Thánh Linh và Vợ Mới.

Thánh Linh và vợ mới cùng nói:… Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
Khải Huyền 22:17

Thông qua liên từ “và”, có thể biết được rằng không phải chỉ có một Đấng, mà còn có một Đấng khác nữa. Lời này có nghĩa rằng không phải một mình Đức Chúa Trời Cha ban nước sự sống, nhưng Ngài hiện ra cùng Vợ Mới và ban nước sự sống.

Cha chúng ta, Mẹ chúng ta được làm chứng trong Kinh Thánh

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng vào ngày sau rốt, Ngài sẽ làm cho sống lại và ban cho sự sống đời đời. Dầu Ngài muốn ban nước sự sống và có thể làm như thế vào thời đại ấy, nhưng Ngài chờ đợi công việc ban nước sự sống cho đến ngày sau rốt. Ấy là vì Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng ban cho nước sự sống cùng với Ngài sẽ hiện ra vào ngày sau rốt. Xem lời trong Khải Huyền 21:9-11 thì có ghi chép về Vợ của Chiên Con.

… ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con… và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.
Khải Huyền 21:9-10

Galati 4:26 chép rằng Giêrusalem ở trên cao, và trên cao chỉ ra trên trời. Và chép rằng Đấng đó là “Mẹ chúng ta”.

Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.
Galati 4:26

Xem xét Kinh Thánh thì, như được chép trong Mathiơ, 2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đến thế gian này, và cho biết rằng hãy gọi Đức Chúa Trời là Cha. Hơn nữa, sách Galati đề cập rằng chúng ta cũng có Mẹ nữa.

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời… —> Đức Chúa Trời Cha
Mathiơ 6:9

Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. —> Đức Chúa Trời Mẹ
Galati 4:26

Như vậy, Kinh Thánh rõ ràng làm chứng cho không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà còn Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Trời Mẹ không phải là ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại chính xác luôn ở trong tấm lòng chúng ta, dò xét sâu sắc chúng ta, chủ quản tấm lòng chúng ta, ở giữa nhân sinh chúng ta, còn linh hồn chúng ta nhận ra Mẹ.

Để trực tiếp làm ứng nghiệm sự quan phòng của cứu chuộc, Mẹ đích thân đến trong xác thịt theo lời tiên tri Kinh Thánh, và vào thời đại cuối cùng này, Ngài đang ban nước sự sống cho chúng ta.

Xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Mẹ.

FacebookTwitterEmailLineKakaoMessage