watvseminar.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tình Yêu Thương Của Mẹ Mang Đến Sự Cân Bằng

FacebookTwitterEmailLineMessage
ABOUT THE SPEAKER
Paul Richard Wilcox
Giám đốc Ban chính sách Đông Bắc Á Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, phụ trách Hàn Quốc
Mỹ

Ban đầu thế gian này đã hoàn hảo, bị mất sự cân bằng do chúng ta, những tội nhân chiếm lĩnh trái đất này. Để tìm kiếm được sự cân bằng thật, thì chúng ta phải nghe lời của Đức Chúa Trời Êlôhim và đọc Kinh Thánh. Và phải tin vào lời ấy. Như vậy thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu cuối cùng của Cha Mẹ cứu rỗi linh hồn chúng ta.

Sự cân bằng của trái đất bị vỡ

Vì Đức Chúa Trời là hoàn hảo, nên trái đất mà Ngài làm ra cũng hoàn hảo. Song, nếu xem trái đất ngày nay thì thế nào? Đã có sự gì xảy ra trong vòng 4 tỷ năm? Trái đất đang bị rối tung lên, bởi chiến tranh, sóng thần, động đất, lốc xoáy, hiện tượng trái đất nóng lên v.v…

Chúng ta gọi hiện tượng thế này là hiện tượng “Sự cân bằng bị phá vỡ”. Ban đầu thì Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra với sự cân bằng hoàn hảo. Điều làm biến đổi trái đất chính là những tội nhân chiếm lĩnh trái đất này. Chúng ta, những người đầy dẫy tội lỗi và lòng tham, đã đến trái đất này và làm ra sự không cân bằng. Điểm tốt là điều ấy cho tôi nghề nghiệp. Tôi đang nỗ lực điều chỉnh lại sự không cân bằng mà chúng ta đã tạo ra.

Phương pháp của loài người để làm nên sự cân bằng

Bộ Quốc phòng mà tôi làm việc thiết lập tổ chức hoàn thành sự cân bằng mà chúng ta theo đuổi, và sáng kiến quá trình cùng phương pháp ấy. Lập mục tiêu, kế hoạch chiến lược, và làm nên chính sách.

Nếu ví dụ về châu Á mà tôi đang phụ trách thì chúng tôi lập kế hoạch vì an ninh và an ninh địa phương vì mục tiêu quốc gia là “hòa bình”. Trên lý thuyết thì phải có an ninh địa phương và ổn định địa phương thì mới có hòa bình (toàn thể).

Chúng tôi điều chỉnh từ viên chức đến tổng thống và từ binh nhì không quân đến binh sĩ hải quân v.v… Cũng thiết cần hiệp ước quốc phòng song phương nữa. Hiệp ước Quốc phòng Song phương làm rõ rằng chúng ta không chỉ đơn thuần là đối tác mà là quan hệ liên minh. Vì thế chúng ta (Hàn – Mỹ) là hai nước liên minh. Nếu Hàn Quốc bị công kích hoặc bị xâm lược bởi nước khác thì Mỹ và Hàn Quốc chiến đấu chống đối phía xâm lược vì hòa bình.

Song việc này không phải dễ đâu. Cho nên, nghề nghiệp tôi là đàm phán và điều chỉnh để việc này có thể được tiến hành.

Chiến lược và chính sách của Đức Chúa Trời để làm nên sự cân bằng

Đức Chúa Trời sáng tạo trái đất với sự cân bằng hoàn hảo. Đức Chúa Trời – Đấng biết chúng ta là tội nhân, đã cho chúng ta biết phương pháp và mục tiêu để làm nên sự cân bằng hoàn hảo của trái đất.

Đó chính là con đường dẫn dắt cả loài người vào sự cứu rỗi. Kế hoạch để hoàn thành mục tiêu là gì? Đức Chúa Trời phán rằng phải đọc Kinh Thánh và tin rằng những lời ấy là lời phán của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết chính sách nữa. Vậy thì, phương châm hành động và chính sách để đạt được chiến lược bắt đầu từ sự hối cải ăn năn tội lỗi. Sau đó, chúng ta phải vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, và làm theo mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm gương. Thông qua mọi cách nói năng và hành động; tấm gương hy sinh, tấm gương hầu việc, chúng ta nên dâng tán dương, tôn quý và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Êlôhim.

Hãy tin vào Kinh Thánh, hãy nhìn biết Đức Chúa Trời

Sau khi đã làm theo tất thảy mọi chính sách này rồi, thì việc cuối cùng chúng ta phải làm là gì? Chúng ta phải rao truyền cho những người tìm kiếm lẽ thật về lẽ thật này mà chúng ta đã nhận được, và phải dạy dỗ họ rằng sự cứu rỗi chính là mục tiêu của chúng ta. Khi cho biết về sự thật này, thì tai và mắt phần linh hồn của họ sẽ mở ra, hầu cho họ nghe được lẽ thật mà đổ dồn đến Siôn. Nếu mọi người ngày nay đọc Kinh Thánh và hiểu hết thì đâu cần nghề nghiệp như của tôi. 2 nghìn năm trước, người ta cũng đã không lắng tai nghe lời Kinh Thánh. Họ đã không tin lời của Đức Chúa Trời.

Vì nếu các ngươi tin Môise, cũng sẽ tin Ta; bởi ấy là về Ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời Ta sao?
Giăng 5:46–47

Cách đây 2 nghìn năm trước, những lời Môise chép là gì? Là Kinh Thánh. Song, người ta không đọc Kinh Thánh, còn những người đọc thì không tin hoàn toàn. Đức Chúa Jêsus phán rằng họ không biết Đức Chúa Trời.

Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Ðấng đã sai Ta đến.
Giăng 15:21

Có thể biết được Đấng Sáng Tạo thông qua vật sáng tạo

Đức Chúa Trời mặc xác thịt, tức là Đức Chúa Jêsus, đã đến trái đất này, nhưng người ta không nhận biết và không đón nhận Ngài. Lý do họ đã không biết Đức Chúa Trời là bởi họ đã không đọc Kinh Thánh, và đã không tin lời. Ngày nay cũng giống như vậy. Chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất, và đang nhìn trông tác phẩm của Đức Chúa Trời thông qua chính trái đất này, nhưng lại không hiểu ra.

Và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi.
Hêbơrơ 8:5

Mọi thứ trong trái đất này mà Đức Chúa Trời ban cho đều là hình và bóng của thật thể ở Nước Thiên Đàng. Và điều này được áp dụng trong các thành viên gia đình. Xem xét vấn đề về chế độ gia đình, thì có các thành viên gia đình là cha, mẹ và các con cái.

Mẹ, sự tồn tại mang lại sự cân bằng trong gia đình

Thế thì gia đình phần linh hồn ở trên trời thì sao?

Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?
Hêbơrơ 12:9

Được chép rằng giống như chúng ta có cha phần xác, thì chúng ta cũng có Cha phần hồn, còn Đức Chúa Jêsus cho biết rằng Cha phần hồn ấy là “Cha chúng ta ở trên trời.”

Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.
Mathiơ 6:9

Giống như chúng ta có cha phần xác, thì chúng ta cũng có Cha phần hồn. Để người nam có thể được gọi là cha thì cần thiết phải có điều kiện rõ rệt. Đó là con cái.

Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.
II Côrinhtô 6:18

II Côrinhtô 6:18 chép rằng có “các con cái của Đức Chúa Trời”. Các quý vị có nhớ chủ đề tôi đang phát biểu không? Mẹ là sự tồn tại mang đến sự cân bằng. Sự cân bằng là gì? Sự cân bằng trong gia đình là gì? Các quý vị tin rằng Đức Chúa Trời là Phiến Phụ chăng? Dường như mọi người ngày nay đều nói như vậy. Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải là Phiến Phụ đâu. Mẹ có tồn tại. Kinh Thánh cũng ghi chép như vậy.

Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.
Galati 4:26

Đối với chúng ta, có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, và các con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cho xem câu này và nói rằng “Nhìn này, Mẹ Giêrusalem là Mẹ chúng ta.” thì có nhiều người sẽ trả nói rằng “Không phải vậy.” Nếu phủ nhận câu này thì đó là phủ nhận Kinh Thánh.

Gia đình được kết nối bởi “huyết”

Hiểu biết điều gì liên kết gia đình, là sự việc thật quan trọng. Gia đình được kết nối bởi huyết. Kinh Thánh phán rằng tất thảy mọi thứ trên trái đất này đều là hình và bóng của thật thể ở trên trời. Cho nên, gia đình dưới đất này được liên kết bởi huyết, thì gia đình trên trời cũng được liên kết bởi huyết. Ấy là huyết gì vậy? Ấy là huyết Lễ Vượt Qua.

Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
Giăng 6:53

Thế mà làm sao chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết của ai đó đây? Cho nên, vào đương thời ấy, người ta cũng đã hỏi câu này. Sự biết về điều này thật sự quan trọng là vì kết quả là sự sống đời đời. Hết thảy mọi chúng ta muốn nhận sự sống đời đời. Hãy dò xem Mathiơ 26:19.

Môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.
Mathiơ 26:19

Đây là cảnh giữ Lễ Vượt Qua.

Khi đương ăn, Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội…
Mathiơ 26:26-28

Mẹ, lối đi duy nhất để nhận lời hứa của sự sống đời đời

Chúng ta phải làm gì để nhận được sự sống đời đời? Chúng ta phải ăn bánh và uống rượu nho Lễ Vượt Qua. Điều này rất là quan trọng. Đó là bởi thứ liên kết các thành viên trong gia đình chính là huyết. Để trở thành con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải giữ Lễ Vượt Qua, là lễ dự phần vào huyết của Đấng Christ. Tại vì duy chỉ điều ấy chính là sự làm cho chúng ta được liên kết thành gia đình. Tôi đã nói rằng Mẹ mang đến sự cân bằng. Thế thì vì sao bây giờ tôi đề cập đến gia đình và Lễ Vượt Qua thế này? Ấy là vì có mấy điều mà chúng ta phải xác minh để hiểu biết Mẹ.

Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa.
Galati 4:28

Lời hứa này là sự sống đời đời. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời.” Và trong Galati, chúng ta được gọi là “Con của lời hứa mà sẽ nhận sự sống đời đời.”

Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.
Galati 4:31

Kinh Thánh gọi chúng ta là “con cái của người nữ tự chủ.” Vậy ai là người nữ tự chủ?

Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.
Galati 4:26

Đấng Tự Chủ là Mẹ chúng ta. Và chúng ta là các con cái của lời hứa. Nếu chúng ta không nhìn biết, không công nhận, không theo Mẹ Giêrusalem Mới, thì chúng ta không thể nhận được sự sống đời đời. Và điều còn quan trọng hơn điều đó là: Duy chỉ bởi Mẹ thì chúng ta mới có thể nhận được lời hứa sự sống đời đời. Lời này có nghĩa là Mẹ chính là lẽ thật chân chính của Lễ Vượt Qua. Vì sao chúng ta nói rằng điều này quan trọng đến mức ấy? Cái gì liên kết gia đình trên trời? Là huyết của Lễ Vượt Qua. Lẽ thật Lễ Vượt Qua quả thật là Giêrusalem Mới, là Mẹ chúng ta.

Tình yêu thương của Mẹ mang đến sự cân bằng

Nghề nghiệp tôi là tìm lại sự cân bằng của thế gian này. Thế gian mất sự cân bằng vì chúng ta, là các tội nhân chiếm lĩnh nơi này. Để tìm kiếm được sự cân bằng thật, thì chúng ta phải nghe lời của Đức Chúa Trời Êlôhim. Hãy đọc Kinh Thánh. Theo chiến lược, hãy đọc Kinh Thánh, là lời của Cha Mẹ. Để hầu cho đạt được đến mục tiêu là Cha Mẹ cứu rỗi linh hồn chúng ta, thì chúng ta hãy đọc Kinh Thánh.

Đọc, hiểu và tin Kinh Thánh, lời của Cha Mẹ, chính là chiến lược. Bởi đọc Kinh Thánh và tin lời, chúng ta sẽ nhận biết Cha Mẹ – Đức Chúa Trời Êlôhim. Nếu tin vào Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời thì có thể nhận biết Cha Mẹ – Đức Chúa Trời Êlôhim. Và một điều quan trọng nhất, tức là biết đến tình yêu thương của Mẹ Giêrusalem, chính là sự mang đến sự cân bằng mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc đời. Đó là bởi khi nhận biết Đức Chúa Trời Êlôhim, Mẹ và biết được tình yêu thương mà Ngài ban cho chúng ta, thì tình yêu thương ấy sẽ được ở trong tấm lòng chúng ta. Ngoài sự sống đời đời, là món quà đến từ Mẹ chúng ta ra, còn có món quà nào lớn hơn nữa chăng? Cho nên, chúng ta dâng tán dương lên Cha Mẹ, là Đấng đã tìm kiếm cho sự cân bằng mà chúng ta đang kiếm tìm.

Xin cảm ơn.

FacebookTwitterEmailLineMessage